Վերջին տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորադա-սախոսական կազմը հրատարակել է ավելի քան մեկ տասնյակ ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, որոնց թվում`

 • Ա. Արտաշյանի  <Օպերացիոն համակարգեր>, դասախոսության նյութեր, 162 էջ Երևան, 2021թ.
 • Ա. Արտաշյան, Լ. Գալստյան <Վեբ էջերի կառուցվածքն ու դիզայնը (HTML + CSS)>, ուսումնական ձեռնարկ, Տնտեսագետ,  2021թ. 159 էջ.:
 • Վ.Ա.Սարգսյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Մ.Ա.Արշակյան, Կ.Ղ.Բադալյան, Ա.Հ.Արտաշյան, Գ.Բ.Տերտերյան, Ա.Ա.Աթանյան <<Համակարգչային առաջադրանքներ և խնդիրներ «Ինֆորմատիկայի հիմունքներ» (ըստ կիրառման ոլորտների) առարկայից >>, ՀՏԴ 004(076.1) ԳՄԴ 32.81g7, Երևան, «Տնտեսագետ», 2018թ.
 • Ա. Ղազարյան, <<Համակարգչային գրաֆիկա>> ՀՏԴ 004.92(07) ԳՄԴ 32.973+85.15գ7 Հ200 ISBN 978-9939-878-20-1, Երևան, ՀՊՏՀ, «Տնտեսագետ», 2018թ
 • Վ. Ա. Սարգսյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Ա. Ղազարյան, Մ.Արշակյան, Կ.Բադալյան, Գ.Տերտերյան, Ա.Աթանյան, <<Համակարգչային առաջադրանքներ և խնդիրներ <<Համակարգչային հմտություններ>> առարկայից>>, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, 2016թ.
 • Համակարգչային առաջադրանքներ և խնդիրներ տնտեսական ինֆորմատիկա առարկայից, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Վ.Սարգսյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, հեղինակային խումբ՝ Ա.Ղազարյան, Մ.Արշակյան, Կ.Բադալյան, Գ.Տերտերյան, Ա.Աթանյան, Երևան, «Տնտեսագետ», 2015, 191 էջ
 • Վ. Սարգսյան, Գ.Արքելաթյան, Ռ.Սեդրակյան, Լ.Սարգսյան, Է.Աղաբաբյան, Ցանցային տնտեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում / համահեղինակությամբ/, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն 2015, 181 էջ
 • Վ.Սարգսյան, Գ.Արքելաթյան, Կ.Խաչատրյան, Հ.Օսիպյան, Ռ.Սեդրակյան, ՀՀ տնտեսության տեխնոլոգիական ներուժի գնահատումը և զարգացման հիմնախնդիրները /հեղինակներ համահեղինակությամբ/ , «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, Երևան 2014, 123 էջ
 • Վ. Սարգսյան, Էլեկտրոնային կառավարման հիմունքներ (ուսումնական ձեռնարկ ասպիրանտների համար), «Տնտեսագետ», Երևան, 2010, 72 Էջ
 • Վ. Սարգսյան, Նախագծերի ավտոմատացված կառավարում /ուսումնական ձեռնարկ/, Հեղինակային հրատարակություն, 2005, 158 էջ
 • Վ. Սարգսյան  Թվային Ֆիրմայի Կառավարում /ուսումնական ձեռնարկ/, Հեղինակային հրատարակություն, 2005, 172 էջ
 • Վ.Սարգսյան  Նախագծերի ավտոմատացված կառավարում /ուսումնական ձեռնարկ/, Հեղինակային հրատարակություն, 2005, 158 էջ
 • Վ. Սարգսյան  Էլեկտրոնային կառավարման հիմունքներ (ուսումնական ձեռնարկ ասպիրանտների համար), Տնտեսագետ հրատ., Երևան, 2010, 72 Էջ
 • Գ. Արքելաթյան  Էլեկտրոնային վճարային համակարգեր, Դասախոսությունների նյութեր, Երևան, 2011, 79 էջ: